Rīgas KKS

2015.gada 1. oktobrī Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība (saīsinājumā – Rīgas KKS) saņēma licenci no FKTK. Rīgas KKS dibinātāji ir Rīgas un Pierīgas uzņēmēji, augstskolu mācībspēki, studenti, juristi, finanšu speciālisti un darba ņēmēji. Visus dibinātājus vieno vēlme izveidot bankām un ātro kredītu sniedzējiem alternatīvu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas darbotos biedru interesēs.
Rīgas KKS darbības mērķis ir apmierināt savu biedru saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, veicināt viņu labklājības līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot biedriem ērti pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem izcenojumiem.
Sabiedrības galvenais uzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējas palīdzības un pašpārvaldes principu pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus biedru personisko, kā arī saimniecisko un sadzīves vajadzību apmierināšanai.
Rīgas KKS strādās savu biedru interesēs un veidos tās biedru vajadzības optimāli apmierinošu finanšu pakalpojumu klāstu, ņemot vērā biedru – privātpersonu vajadzības un iespējas. Sabiedrība nodrošinās biedriem finanšu pakalpojumu pieejamību, noguldījumu un kredītu ņemšanas drošību, salīdzinoši ātru pakalpojumu sniegšanu un augstu apkalpošanas kvalitāti.
Gūstot ienākumus no Rīgas KKS darbības, pēc sabiedrības izmaksu segšanas un atbilstošu uzkrājumu un rezervju izveidošanas, visa peļņa tiks sadalīta starp sabiedrības biedriem, nodrošināt viņu labklājības pieaugumu un ieinteresētību pašiem izmantot Rīgas KKS pakalpojumus un ieteikt to darīt saviem darba biedriem, radiem, draugiem un paziņām.
2016.gada februārī sabiedrība sāka izsniegt pirmos kredītus un pieņemt noguldījumus.

Rīgas KKS statūti

BIEDRI

Sabiedrības biedru loks ir noteikts pēc teritoriālā principa. Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura iemaksājusi iestāšanās naudu un apmaksājusi pamatpajas iegādi un atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

  • ir Rīgas vai Rīgai blakus esošas administratīvās teritorijas iedzīvotājs;
  • ir nekustamā īpašuma īpašnieks Rīgā vai Rīgai blakus esošā administratīvajā teritorijā;
  • veic komercdarbību vai aroddarbību Rīgā vai Rīgai blakus esošā administratīvajā teritorijā.

Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un pilngadīgie bērni.

Biedra iestāšanās iesniegums

 

Rīgas KKS darbības teritorija – Rīga un Pierīgas novadi

rkks_darbibas_vietas